top of page
STAND Mediation Solutions

MEDIATION Solutions

Expertise 

Als zakelijk mediator richt Karianne zich hoofdzakelijk op conflicten binnen samenwerkingsverbanden. Denk hierbij aan een verslechterde samenwerking of conflicten binnen en tussen bedrijven (o.a. aandeelhoudersgeschillen, arbeidsconflicten en franchiserelaties). Doordat partijen met elkaar aan tafel zitten i.p.v. tegenover elkaar, wordt de kans op een geschil verkleind en wordt de kans op een prettige verloop van de verdere samenwerking vergroot. Of, indien beide partijen dat (uiteindelijk) wensen, kan mediation een respectvolle en waardige beëindiging van de samenwerking faciliteren. 

 

 

 

Kenmerken van mediation

Mediation kenmerkt zich door een gestructureerd proces waarbij zelfbeschikking, vrijwilligheid en vertrouwelijkheid centraal staan.

  • Zelfbeschikking houdt in dat partijen zelf beslissen over de uitkomst van hun conflict. De mediator begeleidt de partijen maar heeft geen besluitvormende rol.

  • Vrijwilligheid betekent dat de partijen op vrijwillige basis het mediationtraject in gaan met de intentie om er gezamenlijk uit te komen. Het staat partijen daarnaast wel te allen tijde vrij de mediation af te breken wanneer het vertrouwen op een gezamenlijk gedragen uitkomst ontbreekt.

  • Vertrouwelijkheid is de kern van mediation. Alles wat in het kader van de mediation besproken en afgesproken wordt, blijft tussen partijen.  

Karianne Baumann owner at STAND Legal and Mediation Solutions

¨Er zijn geen complexe zaken, enkel de complexiteit van menselijke interactie¨

K. Baumann

Voordelen van mediation versus de gang naar de rechter

1.Beheersbaar in tijd : Een mediationtraject bestaat uit 1 à 3 sessies van gemiddeld 1,5 - 2,5 uur. Terwijl in een gerechtelijke procedure, het gemakkelijk een jaar duurt voor er een vonnis is. Vervolgens bestaat de mogelijkheid dat een der partijen tegen dat vonnis in beroep gaat. Dat betekent dat een conflict mogelijk jaren kan voortslepen. 2.Kostenefficiënt : Aangezien het mediationtraject beheersbaar is in tijd, zijn de kosten gemakkelijk van tevoren in te schatten. In het geval van een gerechtelijke procedure komen heel andere kosten kijken. Denk hierbij aan deurwaarderskosten, griffierechten en advocatenkosten. 3.Mediator neutraal, partijen beslissen : In mediation beslissen partijen zelf over de uitkomst van hun geschil. De uitkomst van een gerechtelijke procedure is in veel gevallen onzeker. Partijen zijn tot op zekere hoogte overgeleverd aan de beslissing van de rechter. 4.Alternatieve oplossingen mogelijk : In een gerechtelijke procedure gaat het erom wie juridisch gelijk heeft. In mediation staat de juridische waarheid niet centraal. Naast juridische aspecten kunnen ook andere aspecten een rol spelen. Dit houdt tevens in dat er creatief kan worden nagedacht over mogelijke oplossingen, die de belangen van beide partijen dragen.

Mediation in franchise

Mediation binnen bedrijven zoals bij aandeelhouders- en arbeidsgeschillen vindt al veelvuldig plaats. Er zijn ook andere samenwerkingsverbanden waar mediation helaas nog te weinig wordt ingezet. Een voorbeeld daarvan is de franchiserelatie. In de franchiserelatie zijn beide partijen in grote mate afhankelijk van elkaar. Als de samenwerking op enig moment stroef verloopt, dan kan dat verstrekkende gevolgen hebben. Mediation kan ervoor zorgen dat de communicatie en samenwerking weer wordt hersteld. Het is ook mogelijk dat op enig moment duidelijk wordt dat een van de partijen mogelijk voornemens is de samenwerking te beëindigen. Het is niet ongewoon dat partijen zich dan (juridisch) ingraven om hun belangen te beschermen. Het maakt het dan lastig dat het nog maanden (of langer) kan duren voor de franchiseovereenkomst ten einde komt. Dit terwijl partijen gedurende deze periode sterk afhankelijk van elkaar blijven vanwege doorlopende wederzijdse verplichtingen. Denk hierbij aan het doen van investeringen en het geven en opvolgen van instructies. Vaak is er ook nog een huurovereenkomst met een derde die is aangegaan in het kader van de franchiseovereenkomst waarmee rekening moet worden gehouden. Een verslechterde franchiserelatie is economisch nadelig: het zorgt voor hoge (advocaten)kosten, een mogelijke gerechtelijke procedure, onzekerheid over de uitkomst van de procedure, potentiële imagoschade wanneer het interne conflict openbaar wordt en verloren kostbare tijd en energie. Een verslechterde franchiserelatie is ook op menselijk niveau te betreuren, want de relatie is vaak aangegaan onder heel andere omstandigheden dan dat deze eindigt.

Karianne Baumann owner at STAND Legal and Mediation Solutions
bottom of page